CHÚ VÃNG SANH | Thầy Thích Trí Thoát (Tụng)

31
2Chú Vãng Sanh
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Ý nghĩa của Chú Vãng Sanh
chu vang sanhVãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công năng phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về Cực lạc.

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, phẩm thứ 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền vì thương xót chúng sanh thời mạt pháp nên nói Đà la ni này để trợ duyên được mau vãng sanh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực lạc, gọi là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Liền nói chú rằng: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút hơi thở cuối cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến ba chục ngàn biến liền thấy Phật ngay trước mặt”.

Nguồn: https://ehome3s.com

Xem thêm bài viết khác: https://ehome3s.com/am-nhac/

31 COMMENTS

 1. A di đà phật cầu cho vong linh trong con được sớm làm người có được phước đức

 2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.

 3. Nam mô a Di Đà Phật con cầu xin cho ông ngoại con trần quang tào được về bên Phật ạ ngoại khổ cho đến lúc chết rồi mẹ con luôn luôn tụng kinh cho ngoại con hết 49ngay nhưng con vẫn mong nữa ạ

 4. Nam Mô A Di Đà Phật . Con xin thành kính đảnh lễ Thầy . Khi con nghe giọng Thầy tụng kinh con rất nhiếp vào kinh , cn rất thích nghe Thầy tụng kinh ạ . Con mong một ngày nào đó có thể gặp được Thầy .

 5. NamMoADiDaPhat….con.câu sinh.cho. Ba.nội. Và. ngoại. Con. Lên. Tây.phương. Thế. Giới. An.lành

 6. Nam mô a Di đa bà dạ
  Đa thả dà đa dạ
  Đa địa dạ tha
  A Di rị đô bà tỳ
  A Di rị đa tất đam bà tỳ
  A Di rị đa tỳ ca lan đế
  A Di rị đa tỳ ca lan đa
  Da đi rị dà dà nạ
  Chỉ đa ca lệ ta bà ha

 7. Nam mô a di đa bà dạ a tha đà đa dạ a điịa dạ tha
  a di rị đô bà tỳ
  a di rị đa tất đam bà tỳ
  a di rị đa tỳ ca lan đế
  a di rị đa tỳ ca lan đa
  dà di nị dà dà na
  chỉ đa ca lệ ta bà ha

 8. Nam mô a di đa bà dạ
  A tha đà đa dạ
  A địa dạ tha.
  A di đô bà tỳ
  A di rị đa tất đam bà tỳ
  A di rị đa tì ca lan đế
  A di rị đa, tì ca lan đa
  Dà đi nị đà đà na
  Chỉ đa ca lệ ta bà ha
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙇

 9. Nam mô a di đa ba da
  A tha da đa da.
  Đa địa da tha
  A di ri đô ba tỳ
  A di ri đa tất đam ba tỳ
  A di ri đa ti ca lan đe
  A di ri da ti can lan đa
  Da di ni da da na
  Chi đa ca lê ta ba ha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here